کیارستمی   

 

اگر به اندازه جناب آقای کیارستمی ذوق هنری داشته باشید، کمی چاشنی بدجنسی ضمیمه اش خواهید کرد و درنهایت در زمانی بسیار بدیع فیلم مستندی خواهید ساخت به نام قضیه حالت اول حالت دوم.

جدای از انتخاب موضوع داستان، شخصیت ها به طور جالبی انتخاب شده اند. درست به مانند اینکه تصمیم بگیرید صدای کسی را در زمانی خاص و به هنگام اظهار نظری ویژه ضبط کنید تا فردا به خود همان شخص نشان دهید.

هر چه فکر می کنم نمی توانم باور کنم که این فیلم یک مستند اتفاقی باشد.

امروز نه، ولی خیلی دوست دارم که در پستی دیگر به طور کامل در مورد این فیلم حرف بزنم.

البته به زودی!

 

لینک
یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸۸ - رئیس آواره