شیطان   

 

 شیطان روزی با من چنین گفت: خدا را نیز دوزخی است. دوزخ او عشق به انسان است..

 و روز دیگر گفت: خدا مرد...

                               عشق خدا به انسان او را کشت...

 

                                                                     چنین گفت زرتشت - نیچه

 

 

لینک
سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٧ - رئیس آواره