امید   

 

این عکس رو از روی پل گلدن گیت گرفتم. فکر می کنم نیاز به توضیح اضافی نداشته باشه.

 

 

 

 

لینک
جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٧ - رئیس آواره