اتفاق مهم   

امروز برای ما یک روز عادی مثل بقیه روزها نیست...

امروز می تونه سرنوشت ما رو عوض کنه...

می تونه ما رو خوشحال یا ناراحت کنه...

اما مثل بقیه کارهای مهم، سر رشته اصلی اش رو می دیم دست اون...

اونی که هیچوقت ما رو نه تنها گذاشته و نه نا امید کرده...

برامون دعا کنید.

لینک
دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۸٦ - رئیس آواره