خداحافظی از پرشن بلاگ   

از اینجا رفتم به جای دیگه. اون جای دیگه هم اینجاست.

لینک
شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢ - رئیس آواره