مرگ   

اگه یه روز صبح از خواب بیدار نشم نمی ترسم، چون می فهمم که مرده ام.

ترسم از اینه که هر روز صبح از خواب بیدار بشم و متوجه نشم که خیلی وقته مرده ام.

شاید هم خیلی وقته که مرده ام و هنوز متوجه نشدم.

 

 

 

لینک
جمعه ٢٢ مهر ۱۳٩٠ - رئیس آواره