پایان امید   

 

دیگه نه نوحی هست که کشتی ای بسازه،

نه ابراهیمی که بت بشکنه،

نه موسی ای که آب رو بشکافه،

نه عیسی ای که مرده زنده کنه،

نه محمدی که قرآنی بیاره،

نه علی ای که شبانه غذا پشت در بذاره،

و نه منصوری که انا الحق بگه.

 

فقط خودم هستم و خودت...

 

 

پی نوشت: عفو بفرمایید به خاطر غیبت طولانی

لینک
دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٠ - رئیس آواره