شرمنده   

از اینکه اینجا سر می زنید و دست خالی بر می گردید عذر می خوام.

بعضی وقتها نوشتن سخته. به هر حال ببخشید.

 

لینک
یکشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٩ - رئیس آواره