سعادت   

 

ای کسانی که ایمان آورده اید و قطعا به بهشت می روید، آن خدایی که من می شناسم آنقدر مهربان و بخشنده است که تصور نمی کنم دوزخ هم به آدم خیلی بد بگذرد. نسخه شما، با آن خدای خشمگین و انتقام جوی تان، فقط و فقط به درد خودتان می خورد. لطفا دست از سر هدایت ما بردارید و سعی کنید به انتخاب بین دوزخ و بهشت - و یا نوع خدای مورد پرستش - سایرین احترام بگذارید.

زیاده عرضی نیست.

 

لینک
یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩ - رئیس آواره