من و شما   

 

تکلیف شما ها با همدیگر روشن است چون تکلیف خودتان با خودتان روشن نیست.

تکلیف من با شما ها روشن نیست چون تکلیف من با خودم روشن است.

اینکه چرا من و تو سر راه هم قرار نمی گیریم به دلیل روشن بودن تکلیفمان با خودمان نیست. این از اقبال بد من است.

 

پی نوشت 1 : این نوشته احتمالا مخاطب خاص دارد

پی نوشت 2 : این نوشته ممکن است مخاطب عام داشته باشد

پی نوشت 3 : مخاطب اصلی این نوشته احتمالا هیچوقت آن را نمی خواند.

 

لینک
سه‌شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٩ - رئیس آواره