مرگ   

اگه یه روز صبح از خواب بیدار نشم نمی ترسم، چون می فهمم که مرده ام.

ترسم از اینه که هر روز صبح از خواب بیدار بشم و متوجه نشم که خیلی وقته مرده ام.

شاید هم خیلی وقته که مرده ام و هنوز متوجه نشدم.

 

 

 

لینک
جمعه ٢٢ مهر ۱۳٩٠ - رئیس آواره

   پایان امید   

 

دیگه نه نوحی هست که کشتی ای بسازه،

نه ابراهیمی که بت بشکنه،

نه موسی ای که آب رو بشکافه،

نه عیسی ای که مرده زنده کنه،

نه محمدی که قرآنی بیاره،

نه علی ای که شبانه غذا پشت در بذاره،

و نه منصوری که انا الحق بگه.

 

فقط خودم هستم و خودت...

 

 

پی نوشت: عفو بفرمایید به خاطر غیبت طولانی

لینک
دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٠ - رئیس آواره